Kácení v lese pod Vidoulí

Aktualizace 9.2. a 16.2.2016: Kácení v lese na Vidouli přesahuje rozsah o kterém jsme psali 26.11.2015. Kromě zvelebení pramenišť u cesty pod Vidoulí vznikly i rozsáhlejší paseky pro omlazení lesa a průhledy na sochy a stavbičky Thunova parku. A to už nejde vůbec hodnotit tak pozitivně jako samotná prameniště (viz naše zpráva z 26.11.2015). Jde o akci Magistrátu, ne radnice Prahy 5.  Pokud je nám známo, radnice Prahy 5 požádala o vysvětlení a zásahy respektující rekreační charakter lesa (tedy ne velké paseky). A skutečně, na popud smíchovské radnice i stížností občanů bylo další kácení zastaveno. Zde je ještě odpověď z Odboru Životního prostředí, oddělení péče o zeleň ze začátku února 2016:

Lesnické práce v historickém parku Cibulka a přilehlých lesních porostech

Park Cibulka

V roce 2014 byly odborem ochrany prostředí MHMP – OCP MHMP (dříve odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) kompletně zrestaurovány všechny historické objekty a sochy v majetku odboru (socha Jupitera, poustevna, Danteho peklo, rozhledna, socha Diany, studánka) a to v celkové hodnotě  více než 1 750 000,- Kč bez DPH (Čínský pavilon není ve vlastnictví hl. m. Prahy). Protože se jedná o historicky velmi cenné území (pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein v letech 1817–1826 upravil celý areál do podoby anglického parku doplněného řadou romantických staveb a soch) dohodli se pracovníci odboru OCP MHMP a odboru památkové péče MHMP na úpravách, které území alespoň částečně přiblíží stavu při jeho založení. V rámci této dohody byly provedeny, resp. jsou prováděny některé zásahy:

 • průhled mezi sochou Jupitera a Čínským pavilonem,
 • výřez keřového patra v okolí cest – zprůhlednění okolí podél hlavních cest, v okolí historických objektů a v místech nejvýznamnějších průhledů mezi jednotlivými objekty,
 • kácení stromů, které vrůstají a stíní koruny památných nebo jinak hodnotných dubů podél cesty k poustevně a dětskému hřišti,
 • odstranění vybraných stromů podél cest a pěšin – na jaře 2016 proběhne I. etapa rekonstrukce několika úseků těchto cest, a to především v oblasti pod rozhlednou a směrem k poustevně.

 

Přilehlé lesní porosty

Také v lesních porostech nad železniční tratí v okolí vrstevnicové asfaltové cesty (Vyhlídková cesta pod Vidoulí) byly, resp. v současnosti jsou, prováděny některé lesnické zásahy:

 • výřez keřů v zamokřeném místě pod pískovcovou skalní stěnou – v místě zvodnělého prameniště bude vyhloubena malá lesní tůň pro obojživelníky, dalším důvodem je i estetická stránka – odhalení pískovcových stěn (uvolnění skalních stěn je uvedeno v plánu péče o PP Vidoule),
 • zásahy v porostech – v blízkosti uvedené cesty je v současné době prováděna obnova v 84 letém porostu v místě, kde se nacházela ředina a nepůvodní druhy dřevin (dub červený, borovice černá, smrk ztepilý). V porostech se dlouhodobě nehospodařilo, proto bylo nutné zahájit obnovu těchto porostů. První část plochy bude v jarních měsících t. r. zalesněna (plocha, kde byla provedena plošná těžba), na druhé části počítáme s přirozenou obnovou buku (proveden jednotlivý výběr v bukovém porostu).

Veškeré zásahy jsou prováděny v souladu s platnou legislativou. Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i lesy na Cibulce jsou lesy zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí a dále jsou také obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích – mezinárodní certifikát FSC. (konec dopisu z oddělení péče o zeleň)

Původní text z 26.11.2015: Kácení stromů ve městě budívá podezření. V lese však může být kácení součástí péče o les. Kdo lesní porost neprobírá, není dobrý hospodář.  Členka spolku Cibulka se prošla s hajným po lese na Vidouli a dozvěděla se o drobných vylepšení a jednom větším: zvelebení cesty po vrstevnici pod skalami na severu Vidoule. Po nádherných opravách Thunovo stavbiček to vypadá na na další zkrášlení našeho okolí. Děkujeme!

Pod skalami Vidoule je cesta, je většinou asfaltová a jde téměř po vrstevnici. O víkendech se zde korzuje, odpoledne zde chodí maminky s kočárky a s dětmi na kole, s pejsky, běhá se zde a povrch je natolik nedokonalý, že zde nejsou bruslaři. Mezi cestou a skalními stěnami vyvěrají prameny, terén je zarostlý, borovice černá (nevhodná, porost starý cca 80 let, už se může kácet) rozbahněný a voda se přelévá přes cestu (bláto, kluzko).
Oddělení péče o zeleň po dohodě s Lesy bude situaci řešit lehkou probírkou lesa, vytvořením tůně v největším prameništi – to bude moc dobré a odvodněným příkopem podél cesty. Na jaře pak odvodněním dalších pramenišť a  vodu odvádět pod cestou, či rýnami přes cestu a svedení do lesa. Navíc okolí cesty budou udržovat bez podrostu, bude tím prosvětlen.
To oddělení fakt funguje, opravili stavbičky v parku, vylepšili zregulovaný Cibulecký potok a vrátili ho blíž k přírodě. Proto jejich plány zveřejňujeme na informačním webu o Cibulkách. Abychom se nelekali kácení, probírky v této oblasti. Nechávají bukový porost, nebude to holoseč.

Studánka za Dianou

Studánka za Dianou

Studánka za Dianou

Studánka za Dianou

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Kácení v lese pod Vidoulí

 1. Shrnutí radního Lukáše Budína ke kácení napsal:

  K vyjádření pražských lesů (D. Frantík) u fotek z kácení přidáváme ještě informaci pana radního Lukáše Budína ze dne 19.2.2016:

  zasílám aktuální informace ke kácení v Cibuleckém háji. Celou věc jsem řešil včera s panem ředitelem OŽP MHMP Frantíkem:

  – kácení (krom jednoho dubu červeného) by mělo být již skončené a měly by být dokončeny i úklidové práce

  – označené stromy ve směru k rozhledně jsou chybou hajného; s kácením se v této oblasti ani nepočítalo a omylem hajného byly stromy označeny

  – plánuje se oprava zídky pod rozhlednou a v této souvislosti ještě bude pokáceno několik stromů, nicméně se bude jednat o jednotky stromů; v tomto období začne i výsadba nových stromů náhradou za ty pokácené

  – v květnu a červnu začne samotná rekonstrukce zídky

  Dohodli jsme se i na obecných pravidlech (s Krchovem -Lesy HMP, Frantík OOŽP MHMP, Kučera OOŽP MČ P5) v rámci komunikace a informovanosti, tak aby do budoucna, pokud se bude plánovat takovéto masivní kácení jsme byli zavčas informováni a mohli věc buď ještě ovlivnit nebo minimálně komunikovat směrem k veřejnosti, případně uspořádat veřejné projednání.

  Požádal jsem MHMP, zda by příště mohli při vytváření plánu údržby lesních porostů preferovat etapové kácení a nikoliv takovéto mýcení. Obnova lesa by pak byla pozvolná a nedrastická. Tak uvidíme.

Komentáře nejsou povoleny.