Košíře bez školy a petice

V KOŠÍŘÍCH CHYBÍ MÍSTA PRO ŠKOLNÍ DĚTI. PŘI LETOŠNÍM ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD HROZÍ, ŽE V ZŠ NEPOMUCKÁ A ZŠ WEBEROVA SE BUDE O MÍSTA LOSOVAT.

Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti

12.4.2021 Požadavky petice (odkaz na plný text je zde):

 1. žádáme starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5, aby zajistilidostatečné kapacity v prvních ročnících základních škol v oblasti Košíř a Motola v příštím školním roce;
 2. dále žádáme paní starostku Renátu Zajíčkovou, aby jako radní pro školství MČ Praha 5 a majitelka výše zmíněné soukromé školy zjednala v této věci nápravu uvolněním potřebné kapacity v budově býv. ZŠ Plzeňská,
 3. žádáme starostku MČ Prahy 5 i všechny členy Zastupitelstva MČ Prahy 5, aby za účelem projednání naší petice v brzké době svolali mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, neboť řešení nesnese odkladu.

Původní příspvěk ze dne 3.4.2021 : Již dnes chybí v Košířích místa v základních školách pro naše děti. V následujících letech se bude situace ještě zhoršovat. ZŠ Nepomucká i ZŠ Weberova na svých webových stránkách aktuálně inzerují informaci, že v případě počtu uchazečů, který převýší kapacitu tříd prvního ročníku, proběhne o školní místa losování. K losování nejspíše letos opravdu dojde. S přijetím prvňáčků do ZŠ Nepomucká byl problém již v minulém roce. Radnice nejspíš spoléhá na to, že rodiče se sami „postarají“ a zapíší děti do jiných nespádových ZŠ. Tato strategie tiše probíhá například v oblasti Cibulek již léta, letos jsou čísla ale vysoká. Na území celé MČ Praha 5 chybí místa pro více než 300 dětí. Nejvíce se to dotýká školáčků v oblasti Košíř, kde v posledních letech přibyly další stovky nových bytů. Situaci má řešit starostka Renáta Zajíčková, která je v ale zásadním střetu zájmů. Na jedné straně majitelka soukromého gymnázia GMVV, které sídlí v budově zrušené ZŠ Plzeňská na Klamovce, na druhé straně starostka MČ Praha 5 a radní pro školství. Dlouhodobě ovšem vítězí její soukromé zájmy nad potřebami a zájmy veřejnými. Je smutné, že v roce 2021 se na Praze 5 nebavíme o kvalitě vzdělávání našich dětí, ale o tom, že budeme naše prvňáčky vozit z Košíř třeba do Hlubočep.

Kam s košířskými školáky?

Jak již bylo řečeno v úvodu, v Košířích chybí místa v základních školách a situace se bude výhledově ještě zhoršovat. V celé oblasti má v tomto desetiletí vzniknout téměř 1500 nových bytů. Z toho cca 900 bytů na Cibulkách, zbývajících 600 bytů v okolí Plzeňské ulice. Jedná se tak o zvýšení počtu obyvatel o cca 4.000 lidí. Takový vývoj je neudržitelný v případě, že nedojde i k adekvátnímu rozvoji městské hromadné dopravy a občanské vybavenosti, tj. služeb a především školních kapacit. Místní ZŠ Nepomucká a její pobočka ZŠ Beníškové ovšem na takový vývoj absolutně nejsou připraveny. Již nyní se děti v ZŠ Nepomucká přesouvají do provizorních prostor Dřeváčku. Příliš nepomůže ani sousední ZŠ Weberova, která loni kapacitní nouzi vyřešila tak, že na školní třídy adaptovala školní kuchyňku i prostory jedné ze sboroven.

Ve školním roce 2022-23 bude v Košířích chybět minimálně 100 školních míst, které už není kde vzít. Do roku 2030 to bude 350–400 míst. Vedení města problém dlouhodobě neřešilo a s dalšími kroky nijak nepospíchá. K zásadnímu pochybení došlo v roce 2012 zrušením ZŠ Plzeňská, která sídlila na lukrativním místě – v secesní budově na Plzeňské ulici. Zde také leží pravý důvod toho, proč se dnes starostka Renáta Zajíčková rozhoduje v rozporu s potřebami košířských školáků i se zájmy obce. Vlastní střet zájmů přitom řešit odmítá. Místo toho plánuje výstavbu budovy za stovky milionů s reálným termínem dokončení v horizontu pěti let.

Paní starostka budovu ZŠ Plzeňská na Klamovce nepotřebuje

Renáta Zajíčková je majitelkou a bývalou ředitelkou soukromého Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů (GMVV), které sídlí ve dvou budovách, a to sice v pražských Stodůlkách (Kuncova ul.) a v budově bývalé ZŠ Plzeňská na Klamovce. Košířskou budovu si pronajímá od roku 2013 a v současnosti v nístudují starší ročníky gymnázia. Kapacita stodůlecké budovy GMVV je 480 žáků (viz. Inspekční zpráva ČŠI 2012)(1) , kapacita budovy na Klamovce je 240 žáků – tj. celková kapacita 720 žáků. Dle poslední výroční zprávy školy mělo GMVV v loňském školním roce celkem 387 žáků. Informace na stránkách České školní inspekce však uvádí, že škola jich má v obou budovách pouze 250. I kdyby platil vyšší údaj, stačila by pro tento počet žáků pouze stodůlecká budova – i v ní by stále zbývalo téměř 100 volných míst. Otázkou tedy je, proč paní starostka tak usilovně brání své setrvání v budově ZŠ Plzeňská, když v Košířích státní základní školy bojují o každé místo a velká část dětí už dnes dojíždí do škol v jiných městských částech. Vysvětlení je složitější. Může zde hrát roli i plánovaná výstavba společnosti RS Development na pozemcích přímo sousedících právě se školní budovou v Plzeňské ulici. Společnost RS Development získala nájem a předkupní smlouvu k těmto pozemkům v roce 2007 za éry starosty Milana Jančíka (ODS). V architektonické studii najdeme zcela novou přístavbu budovy bývalé ZŠ Plzeňská, která je s původní budovou funkčně propojena ve čtyřech patrech z osmi (viz obr. výše). Nové křídlo školní budovy obsahuje aulu, sborovnu a šest učeben. Na otázku, proč soukromý investor vůbec takový záměr navrhl, nenacházíme v tuto chvíli uspokojivou odpověď. Logické možnosti jsou pouze dvě: iniciátorem projektu je buď vlastník, tedy MČ Praha 5, anebo někdo jiný, kdo má s budovou bývalé ZŠ Plzeňská do budoucna nějaký záměr. První možnost paní starostka vyvrátila v písemné odpovědi na interpelaci Pavla Světlíka, kterou učinil na ZMČ dne 23. 6. 2020. Zbývá dodat, že díky plánované přístavbě škola přijde o pozemek vhodný na výstavbu tělocvičny, kterou historicky postrádá. Současná koalice smluvní pohrobek mezi ODS a RS Development z roku 2007 odmítá komentovat.

Petice a prošlý termín řešení ze strany starostky

Vzhledem k výše uvedeným počtům by se zdálo čistě logické redukovat počet budov soukromého gymnázia GMVV. Za standardních podmínek by gymnázium dostalo v budově na Plzeňské výpověď. Ta by se opravila a vrátila k užívání pro veřejné základní školství. Vedení města však v roce 2019 přišlo s divokým řešením, a to se záměrem postavit novou školní budovu na pozemku zahrady ZŠ Podbělohorská. Nutno dodat, že obě školy se nachází v totožné spádové oblasti a jsou od sebe vzdušnou čarou vzdáleny pouhých 350 metrů. MČ Praha 5 nechala k tomuto záměru vypracovat objemovou studii, za kterou zhotoviteli uhradila částku ve výši 350.000 Kč. Následovala petice 3 rodičů a místních obyvatel s názvem „Neberte dětem školní zahradu! Nechceme polovičatá a nehospodárná řešení“. V reakci na petici uložilo v lednu 2020 zastupitelstvo MČ paní starostce do 31. 12. 2020 předložit k projednání výslednou studii nové budovy ZŠ Podbělohorská, a to včetně podkladů pro vyhodnocení dalších alternativ řešení. Je jaro 2021 a řešení nedostatku školních kapacit paní starostka zatím nepředložila. A zdá se, že si s nejistou situací košířských školáků nedělá příliš těžkou hlavu. V odpovědi na interpelaci bývalé místostarostky Naděždy Priečinské (TOP 09)(2) uvedla poněkud nekonkrétně, že její vyjádření „lze předpokládat v první polovině tohoto roku“.

Proč řešení ještě neexistuje?

Ačkoliv radnice vyvinula značné úsilí o zmapování možností navýšení školských kapacit, o výsledné variantě se zatím stále nerozhodlo. Objemová studie pro výstavbu školské budovy v zahradě ZŠ Podbělohorská je hotová a projednaná ve školském výboru. Další varianta, možnost výstavby školy v lokalitě Uhelných skladů na Cibulkách, se projednává s vlastníkem pozemku Hl. m. Prahou. Na školskou budovu v ul. Plzeňská, kterou si pronajímá paní starostka, je vyhotoven zběžný stavebně technický průzkum. Pro možnost výstavby v Nepomucké ulici v těsném sousedství ZŠ Nepomucká schválila již v září 2020 rada MČ zadání na další objemovou studii. Celkově již byly na tyto studie vynaloženy částky ve vyšších řádech statisíců Kč. Ze všech popsaných variant je nejlevnější, nejrychlejší a pro potřeby veřejnosti nejvhodnější varianta obnovení ZŠ Plzeňská. Zároveň se nabízí její sloučení se ZŠ Pod Radnicí (1. a 2. stupeň jedné školy – obě budovy v jednom domovním bloku na Klamovce). Potřebná investice do rekonstrukce obou budov se pohybuje kolem 95 mil. Kč. Dohromady mají obě budovy kapacitu necelých 300 žáků. ZŠ Plzeňská současně potřebuje vybudovat tělocvičnu na výše zmíněném sousedním pozemku, což předpokládá investici cca 25–50 mil. Kč (dle velikosti sportovní plochy a zázemí). Bavíme se tedy o celkové investici zhruba 140 mil. Kč. Zároveň by se tím obci do užívání vrátila krásná secesní budova, kde základní škola historicky sídlila. Částka, kterou bychom zaplatili za stavbu nové budovy ZŠ Nepomucká pro 300 žáků se naproti tomu pohybuje až ve výši 400 mil. Kč (údaj vč. DPH prezentovaný na školském výboru MČ P5 dne 17. 3. 2020). K této ceně ale musíme dále přidat i prostředky na výstavbu náhradní budovy pro MŠ Slunéčko, která se na tomto pozemku nachází, a stejně tak cenu samotného pozemku. Výstavba by trvala dalších 5 až 6 let, ale místa chybí už dnes. Zde se opět vracíme ke střetu zájmů R. Zajíčkové – na jedné straně starostky a na straně druhé majitelky soukromého gymnázia GMVV. Velkou komplikací je totiž jednostranně výhodná smlouva pro nájemce R. Zajíčkovou, která může sjednanou opcí prodloužit nájem budovy na dalších deset let. Fakticky jí smlouva, kterou za MČ Praha 5 podepsal v roce 2013 JUDr. Petr Lachnit (dříve ČSSD, dnes ANO 2011), zaručuje pronájem na dvacet let. Je nutno říci, že žádná jiná soukromá škola, která si pronajímá jakoukoliv školní budovu v rámci Prahy 5, nemá v nájemní smlouvě sjednanou takto dlouhou lhůtu.

Historie zrušení ZŠ Plzeňská a čí zájmy zvítězily

MČ hledá nákladná zástupná řešení už třetí rok. A to především proto, že v radě a zastupitelstvu MČ Praha 5 se recyklují politici, kteří jsou za celou situaci historicky zodpovědní. Na radnici jsou navíc propojeni skrze bývalé společné strany, koalice a funkce. Někteří komunální politici Prahy 5 se znají už ze studií na vysoké škole. Na tento fakt mimo jiné upozornila ve svém rezignačním dopise bývalá místostarostka N. Priečinská (TOP 09). 4 Pro porozumění celému problému je potřeba se vrátit zpět do roku 2011, kdy MČ Praha 5 začala aktivně směřovat ke zrušení ZŠ Plzeňská. A to pod vedením Petra Lachnita z ČSSD, s tehdejší koalicí VV a TOP 09 v zádech. Shodou okolností se ve stejném roce stal oblastním předsedou ODS Prahy 5 Zdeněk Zajíček, manžel Renáty Zajíčkové. Základní škola byla zrušena navzdory inovativnímu vzdělávacímu programu, na jehož základě integrovala děti ze sociálně slabých rodin. Zároveň nabízela kvalitní výukový program pro děti nadprůměrně nadané. Během jednoho roku byla oficiálně „sloučena“ se ZŠ Podbělohorská. S žáky školy, které se do ZŠ Podbělohorská nevešli, se radnice nemazlila. 70 % dětí bylo fakticky donuceno nastoupit do ZŠ Vratislavova na Praze 4. Místní děti tak přišly o kvalitní spádovou školu, o oblíbenou ředitelku a pedagogický sbor. Rychlost, s jakou tehdejší vedení města tuto státní ZŠ navzdory protestům rodičů i pedagogů (otevřený dopis na ZMČ 11. 10. 2011 a petice za zachování ZŠ Plzeňská 2. 11. 2011) zrušilo, kontrastuje se současným tři roky se táhnoucím a finančně nákladným „hledáním nápadů“, jak nedostatečnou kapacitu školních míst řešit. Řešení komplikují i dlouholeté politické propletence vztahů na radnici MČ Praha 5. Na likvidaci školy se nejvíce podílel již zmíněný radní JUDr. Lachnit za ČSSD, dnes v Radě MČP5 za ANO. Spolu s ním pro zrušení školy hlasoval J. Vejmelka (tehdy za VV, dnes ombudsman Prahy 5 za SNOP). V zastupitelstvu byl tehdy za VV i současný radní T. Homola (dnes STAN). Nové gymnázium otevíral L. Herold, dnes místostarosta za ODS, slovy: „Slibuji vám, že Vás už nikdo vyhazovat nebude.“ (3) A v tomto případě své slovo bohužel opravdu drží. Už v době rušení školy se spekulovalo, proč a komu bude lukrativní budova ZŠ Plzeňská pronajata. Do výběrového řízení na pronájem budovy na Klamovce se Renáta Zajíčková coby majitelka GMVV přihlásila a vyhrála mimo jiné s příslibem investic do oprav budovy ve výši 11.210.000,- Kč (4) . Z uzavřené smlouvy o pronájmu školské budovy z roku 2013 se však tento investiční závazek vytratil. Naopak MČ Praha 5 musela v roce 2015 proplatit investice do oprav soukromé škole GMVV ve výší 1,7 mil. Kč. Měsíční nájemné školy přitom činí pouhých 55.492,- Kč. Školné za jednoho studenta na tomto soukromém gymnáziu vychází na 45 až 50.000,- Kč ročně.

Z pětky jednička?

ZŠ Plzeňská zanikla usnesením ZMČ P5 v srpnu 2012. Jedním z údajných důvodů byl nízký počet dětí ve třídách – v průměru asi 14 dětí ve třídě, místo povinných 17ti. Celkově zde bylo 141 žáků, což odpovídá naplnění kapacity na 47 %. Tento nízký počet vycházel kromě jiného z toho, že vzdělávací program stavěl na nižším počtu dětí ve třídě. Příznivým signálem pro budoucí rozvoj školy však byl opakovaný velký zájem rodičů o umístění dětí do prvních ročníků školy. Podle dostupných demografických dat a na základě schválené masivní bytové výstavby (projekt Metrostav – Vilapark Klamovka a další) muselo být jasné, že školní místa budou brzy v lokalitě chybět. Nájemní smlouva mezi MČ Praha 5 a GMVV byla uzavřena 11. 2. 2013. Dalo by se očekávat, že nastupující škola kapacitu budovy bývalé ZŠ Plzeňská zcela naplní. Realita je však taková, že paní starostka v roce 2012 koupila Soukromé Gymnázium Josefa Škvoreckého, které sídlilo na Praze 2 a čítalo v té době celkem 79 žáků. V září 2013 se s ním přestěhovala na Klamovku již jen s 39 žáky. Kolik žáků přesunula ze Stodůlek z GMVV (kde v té době dle výroční zprávy studovalo celkem 232 žáků) na Klamovku, není známo. Každopádně v roce 5 2013 měla paní ředitelka ve dvou školních institucích (SGJŠ a GMVV) cca 270 žáků a k tomu dvě budovy s celkovou kapacitou 720 míst (480 Stodůlky, 240 Klamovka). Průměrná naplněnost kapacity obou školních budov byla tedy 37,5 %. Citujeme zprávu České školní inspekce z kontroly Soukromého Gymnázia Josefa Škvoreckého z dubna roku 2017: „Od posledního inspekčního hodnocení v roce 2009 se celkový́ počet žáků výrazně snížil, a to o 85 %, ze 165 žáků v 7 třídách na 25 žáků ve 2 třídách (stav k 30. 9. 2016), což představuje riziko pro zajištění existence a rozvoj školy.“ Kvalita výuky se nedala pro nedostatečnou kontinuitu sledovat, ve škole se vyskytovalo hojně záškoláctví a absence, k přijímacím zkouškám nebyl přihlášen ani jeden uchazeč. Z výše uvedených informací se zdá, že nákup SGJŠ byl čistě účelový. Posloužil k vytvoření dojmu, že ve školní budově patřící městské části se usídlila dynamicky se rozvíjející školní instituce a že výměna za „upadající“ základní školu dává smysl. Namísto toho se ale Renátě Zajíčkové podařilo stále funkční SGJŠ za 5 let prakticky zlikvidovat. O kvalitě samotné GMVV lze pouze spekulovat. Výmluvné recenze tohoto školního zařízení si ale na internetu může najít každý. Sama Renáta Zajíčková svou pedagogicko-podnikatelskou kariéru hodnotí slovy: „Vybudovala jsem od nuly úspěšnou a místními rodiči oblíbenou školu a 15 let jsem byla její ředitelkou. S nástupem do funkce starostky jsem se pozice ředitelky vzdala, abych se mohla plně věnovat rozvoji školství Prahy 5, a svými zkušenostmi tak mohla pomáhat všem místním školám bez rozdílu.“ V budově na Klamovce tedy po nějakou dobu fungovaly dvě gymnázia s jednou ředitelkou a totožným pedagogickým sborem (opět viz inspekční zpráva ČŠI z roku 2017) až do té doby, než činnost SGJŠ zcela zanikla a tato instituce se rozplynula v GMVV. Vyměnila se pouze cedule s názvem na budově v Plzeňské ulici. V dalším roce vstoupila R. Zajíčková do politiky jako jednička kandidátky ODS na Praze 5 s poněkud mrazivým heslem „Udělám z Pětky jedničku“. Můžeme jen doufat, že se Pětka v budoucnu pod jejím vedením neocitne zcela mimo klasifikaci, podobně jako Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého.

Za tým Spolku Cibulka Pavel Světlík a Michal Kočandrle

Pokud Vás zajímá, jak se kauza košířského školství bude vyvíjet dál, přihlaste se do facebookové skupiny Košíře bez školy

 1. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=18013
 2. https://www.praha5.cz/interpelace/stret-zajmu-ve-veci-reseni-nedostatku-skolskych-kapacit-v-oblastikosire-plzenska-a-pronajmu-skolske-budovy-v-ul-plzenska-vasemu-gymnaziu-mezinarodnich-averejnych-vztahu-praha-s-r-o/
 3. http://www.lukasherold.cz/plzenska-opet-ozila-studenty
 4. https://www.praha5.cz/app/uploads/2020/08/11.ZMČ5-opravenoJana31.pdf (str. 21, rezignační projev Naděždy Priečinské na ZMČ 23.6.2020)
 5. Text příspěvku ve formátu pdf najdete zde
Příspěvek byl publikován v rubrice hřiště, Nezařazené se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jeden komentář: Košíře bez školy a petice

 1. Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti napsal:

  Nechceme vozit děti přes půl Prahy – petice za zajištění dostatečné kapacity základního školství v Košířích pro spádové děti (podpis možný zde)
  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, odst. c

  Obracíme se na starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5 s požadavkem na zajištění dostatečné kapacity v prvních ročnících základních škol v oblasti Košíř a Motola.

  Jsme velmi znepokojeni informací uveřejněné na webových stránkách ZŠ Nepomucká i ZŠ Weberova, že v případě počtu uchazečů, který převýší kapacitu tříd prvního ročníku, proběhne o školní místa losování.

  Městská část Praha 5 má dle školského zákona (§158) povinnost pro dítě rezidenta zajistit základní vzdělávání na území své samosprávy. Odmítáme skutečnost, že rodiče předškolních dětí jsou tímto nuceni za vedení naší Městské části tuto zodpovědnost převzít a improvizovaně hledat pro své děti náhradní školu mimo naši spádovou oblast. Chceme, aby košířské děti chodily do školy v přirozeném prostředí své domovské čtvrti a v prostředí svých vlastních sociálních vazeb. Rodiče nemají přijímat roli profesionálních kurýrů a denně vozit děti do školy mimo území naší městské části.

  Z veřejně dostupných informací lze zjistit, že Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů, sídlící v budově bývalé ZŠ Plzeňská, tuto budovu plně kapacitně nevyužívá. Proto odmítáme jakékoliv nedůstojné řešení v podobě umístění našich dětí do improvizovaných a dočasných prostor (kontejnerová škola apod.) Je nepřijatelné, aby obec své školské objekty pronajímala soukromým školám a následně k zajištění potřeb veřejného vzdělávání sáhla k řešení, které neodpovídá standardům školství ve 21. století.

  Proto:

  1. žádáme starostku MČ Prahy 5, Radu a Zastupitelstvo MČ Prahy 5, aby zajistili dostatečné kapacity v prvních ročnících základních škol v oblasti Košíř a Motola v příštím školním roce;
  2. dále žádáme paní starostku Renátu Zajíčkovou, aby jako radní pro školství MČ Praha 5 a majitelka výše zmíněné soukromé školy zjednala v této věci nápravu uvolněním potřebné kapacity v budově býv. ZŠ Plzeňská,
  3. žádáme starostku MČ Prahy 5 i všechny členy Zastupitelstva MČ Prahy 5, aby za účelem projednání naší petice v brzké době svolali mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5, neboť řešení nesnese odkladu.

  My, níže podepsaní občané MČ Praha 5 se svým podpisem připojujeme k požadavkům petice Nechceme vozit děti přes půl Prahy. Petici stvrzujeme svými podpisy.

  Michal Kočandrle; Petra Volfová; Pavel Podlipný; Adéla Horská; Alena Janďourková; Aneta Bílková

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..