JUDr. Tomáš Homola prosazoval stavby v parcích

Pozn. 7.10.2018: Příspěvek „JUDr. Tomáš Homola prosazoval stavby v parcích“ byl skryt dne 10.9.2018 (na období nejpozději do 6.10.2018) na žádost JUDr. Tomáše Homoly, aby mohl napsat svoji reakci na článek. Jeho reakci jsme nedostali. Pro lepší přehlednost doplňujeme komentář k citaci z dopisu ZaPět odkazem na dotčené dva body (kurzívou). Z kontextu je to sice naprosto jasné a zřejmé, zdálo by se, že není třeba to explicitně ještě vypisovat, ale pro jistotu správného pochopení to doplňujeme.

——

V komunálních volbách opět kandiduje JUDr. Tomáš Homola. Připomeňme si, že to byl právě on, kdo se na klíčových jednáních stavěl za návrh zástavby Vidoule (22.11.2012) a na jednání 5.9.2013 se stavěl pro zástavbu alespoň západní části Vidoule. Citujeme z dopisu platformy ZaPět „Lži smíchovského starosty“:

– 22.11.2012 Komise územního rozvoje Prahy 5 (předseda JUDr. Tomáš Homola) schválila bez výhrad návrh zadání změny územního plánu, umožňující obytnou zástavbu celého vrcholu Vidoule.

– 29.11.2012 Rada MČ Praha 5 (starosta Ing. M. Zelený) schválila zadání změny územního plánu na zástavbu vrcholu Vidoule. Sice s výhradou, ale z procesního pohledu platí jen ANO/NE a Rada řekla ANO.

– 14.3.2013 Na nátlak veřejnosti Zastupitelstvo Prahy 5 řeklo jednoznačné NE zástavbě Vidoule. Ale pozdě, rozhodnutí Rady se už nedalo změnit.

– 16.7. a 10.9.2013 Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán i Hudečkova Rada samotná řekla NE všem pěti návrhům změn v parku Košíře Motol (nebyl tam přítomen žádný zástupce MČ Prahy 5), proti kterým Za5 otevřeně vystupovala. Tedy rozhodně se nejedná o zásluhu Prahy 5, její snahu rozkrývat nestandardní kroky

– 5.9.2013 Výbor územního rozvoje zastupitelstva hl. m. Prahy však tak jednoznačná stanoviska nedal. Z jakého důvodu? Na výboru totiž byl i JUDr. Tomáš Homola, který zastupoval starostu Miroslava Zeleného. Pan Homola prosazoval zejména zástavbu Vidoule.

Citace z dopisu platformy ZaPět.

14.5.2014: Kampaň exprimátora Kasla: Místo občanů hájí developera, Aktuálně.cz (oceňujeme, že se s J. Kaslem hnutí ANO rozešlo)

13.1.2014: „Půlnoční loupež“ na zastupitelstvu Prahy 5. www.kauza5.cz, tisková zpráva ZaPět, Strany Zelených a KDU-ČSL, pro prodej více 6 hektarů pozemků v parku na svahu Vidoule hlasoval i JUDr. Homola. (doplnění: viz záznam jednání) a tabulka jak kdo hlasoval). Na Hliníku už sotva kdy bude sportoviště tak veřejně prospěšné, jako v obdobném případě u Hostivařské přehrady, kde naopak pozemek pod sportovišti zůstal obecní.

Příspěvek byl vytvořen z tiskové zprávy ZaPět zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Cibulka - usedlost, Nezařazené, Park Vidoule, VOLBY. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jeden komentář: JUDr. Tomáš Homola prosazoval stavby v parcích

 1. K zástavbě pozemku SO3, to znamená sloužící sportu a oddychu. ... Muselo by dojít ke změně územního plánu, což by byla zvrhlost. (argument pro prodej jako optimální řešení zachování sportovního areálu pro využití tenisu) napsal:

  Výňatek ze záznamu jednání 29. zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 19. 12. 2013
  Zejména jde o část jednání týkající se prodeje více než 6 hektarů sportovišť na úpatí Vidoule (přehledná tabulka jak kdo hlasoval je zde)

  P. L a c h n i t :
  Dávám hlasovat. Pro 31, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Usnesení bylo schváleno.
  Přistoupíme znovu k projednání bodu 39, kde je předkladatelkou paní dr. Naděžda Kratochvílová. Jedná se o prodej pozemků a budovy č. p. 1202 ve sportovním areálu Nad Hliníkem 1202/2 v k. ú. Košíře. Zdůrazňuji, že je to prodej společnosti Lalasa.
  Kolega Vitha – technická.

  P. V i t h a :
  Omlouvám se, chtěl jsem hlasovat „pro“. Prosím o opravu.

  P. L a c h n i t :
  Opravíme hlasování kol. Vithy. Kolegyně Kratochvílová slyšela, jak jsem to uvedl, a tímto jí předávám slovo.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Ještě jednou se omlouvám a načtu materiál 39.
  V tomto případě předkládám zastupitelstvu ke schválení prodej budovy č. p. 1202 se zastavěným pozemkem, jejichž parc. č. jsou zde uvedena, za cenu 21600 tis. Kč s tím, že tato cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem, a to rozdílem obvyklé ceny předmětných nemovitostí a ocenění míry vlivu technického zhodnocení provedeného nájemcem na tržní hodnotu budovy č. p. 1202 společnosti Lalasa se sídlem Nad Hliníkem za podmínky využití pozemků ke sportu a rekreaci minimálně deset let,
  pod bodem 2 – znění kupní smlouvy, která je přílohou.
  Pro materiál platí to, co jsem uvedla v předcházející části. Je to společný materiál tří odborů. Všechno je uvedeno v důvodové zprávě.
  Ve stručnosti bych chtěla říci, že společnost Lalasa uzavřela nájemní smlouvu na toto území na provozování sportovního areálu se zaměřením na sport, tenis a doprovodné aktivity. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 15 let, do r. 2022 s právem opce na dobu dalších pěti let. Nájemné činí 633550 Kč. Během prvních šesti let nájemce se zavázal investovat 15 mil. Kč, což se stalo, bylo investováno v chodnících, v opravě budovy, ploty, haly atd.
  Nájemce se dopisem z 2. 8. obrátil na městskou část se žádostí o odkup dotčeného areálu. Za tímto účelem byly zpracovány znalecké posudky, z nichž vyplynuly ceny, o kterých jsem mluvila.
  Areál je v současné době využíván občanským sdružením Tenisový klub Vysoké školy Praha. Tento tenisový klub se zavázal a chce tento areál využívat pro sport a rekreaci. Proto podmínka deseti let.
  Pokud budou dotazy, odpovím.
  Důvodem je také nový občanský zákoník, který stmeluje pozemek se stavbami. Tady ze strany společnosti dochází k investicím do budov. V budoucnosti by to mohlo působit řadu právních nejasností. Z tohoto důvodu se domníváme, že tento prodej je optimálním řešením zachovat sportovní areál pro využití tenisu.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji paní předkladatelce. Otevírám diskusi. Přihlášen je pan senátor Škaloud.

  P. Š k a l o u d :
  Zamýšlel jsem se nad otázkou, proč je to tak akutní a rychle to schválit a vazbu na nový občanský zákoník. Chápu, že tam mohou být komplikované vztahy mezi městskou částí a nájemcem, pokud by nájem trval, ale nebyly by tak kritické vzhledem k možnosti schválit to na dalším zastupitelstvu, až si to pořádně přečteme. Chápu, že tam jsou komplikované vztahy, že bychom museli být garanty, aby nedošlo ke zmaření investice, jak je to napsané v obou zprávách i v dalším materiálu. Jediná relevantní informace, která by možná mohla nutit ke spěchu, že od Nového roku by mohlo dojít k zatížení prodeje daní z přidané hodnoty. Cenu bychom si ale mohli hodně navýšit, takže bychom nemuseli tratit.
  Nový občanský zákoník říká následující: jestliže je majitel pozemku a stavby odlišný, zůstávají vzájemná předkupní práva, nic se neděje. I když to bude platit, můžeme to bez jakéhokoli problému prodat. Věta, že stavby jako samostatné nemovitosti zaniknou, je v případě, jestliže pozemek a stavba patří jednomu.
  Nevidím v tom příliš velkou naléhavost a počkal bych do dalšího zastupitelstva. Myslím si, že takový materiál není korektní dávat na stůl.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji panu senátorovi. Následuje pan kolega dr. Macek.

  P. M a c e k :
  Doufám, že i má předcházející poznámka bude v zápisu, že ji nemusím opakovat. Byl bych rád, kdyby nám někdo vysvětlil, proč je nutné to schválit dnes a nemůžeme si na to nechat měsíc, abychom si mohli prostudovat materiál a zvážit souvislosti, které jsou s tím spojené. Pokud jsem se letmo seznámil s novým občanským zákoníkem, nevidím problém, který by nám bránil v tom posuzovat totéž v lednu v okamžiku, kdy budeme mít možnost se s tím seznámit. Jsem velice háklivý po letech bývalých koalicí na to, když nám někdo předloží materiál na stůl, kde se vytváří pohledávky, závazky nebo příjmy v řádu milionů a nemáme čas se s tímto materiálem seznámit a hlavně nemáme možnost zvážit důsledky tohoto prodeje.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje kolega Sedlák.

  P. S e d l á k :
  Jelikož mi předřečníci řekli to, co jsem chtěl sám říci a díky způsobu, jakým je tento i další materiál předložen, klub TOP 09 to nemůže podpořit.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Paní kolegyně Peterková.

  P. P e t e r k o v á :
  Mně se materiály 39 a 40 prolnuly, je to v jednom teritoriu. Teritorium je docela bohaté. Myslela jsem, že to tam znám, ale netušila jsem, že tam je hala tohoto druhu. Proč jsem se přihlásila?
  V této oblasti ve všem tenisový svaz figuruje a občané v současné době nic neví. Oblast není zalidněná, ale je to víkendová oblast. Kdysi jsme začali boj, začalo to za doby starosty Šišky, přes starostu Syrového a tak to pokračovalo, že vždycky v každém funkčním období se sportovci pokusili prostřednictvím tenisového svazu prolomit nějakou klausuli, dostat se do tohoto místa a rozšířit tenisové kurty. Bývaly doby, kdy se zde sešlo více občanů, rozšířili by se až přes silnici směrem ke krematoriu.
  Nechala jsem si něco vysvětlit zde o přestávce, ale přesto bychom si měli dát velký pozor, jak se k tomu zachováme. V žádném případě nebudu hlasovat pro prodej tohoto majetku. I když nejsem osoba, která by sportovcům nepřála, toto se mi zdá na deset let poněkud zavádějící a není to nějaká vytrvalostní disciplina. Děkuji za pozornost.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Pan kolega Vitha.

  P. V i t h a :
  I když jsem možná něco přehlédl, prostudoval jsem smlouvu jen letmo, připadá mi, že z hlediska městské části tam chybí pojistka o možném pozdějším jiném využití tohoto prostoru. Z toho důvodu bych uvítal, kdyby obě smlouvy byly rozšířeny např. o článek o předkupním právu MČ Prahy 5. V případě, že kupující rozhodne předmětnou nemovitost prodat, nabídne ji jako prvnímu zájemci městské části Praha 5, a to za cenu, kterou za nemovitost při jejím nabytí zaplatil povýšenou o případné zhodnocení a poníženou o případné znehodnocení, případně za cenu, na které se spolu obě strany dohodnou.
  Domnívám se, že prodej pozemků je pro sportovní svaz výhodný, protože s tím budou moci nakládat jako vlastníci. Z hlediska bank i jiného řízení to má velkou výhodu. Nicméně městská část by měla mít na prvotním zřeteli, aby tyto plochy do budoucna mohly i nadále sloužit sportu, mohly to být plochy rekreační.
  Tuto pojistku ve smlouvě postrádám. Děkuji.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje přihláška pana Ing. Šorma.

  P. Š o r m :
  Mám jednu poznámku a jeden dotaz. Poznámka je krátká.
  Když jsme projednávali Vidouli, pan starosta argumentoval tím, že pozemek cca 60 tisíc m2 by byl vykoupen myslím za miliardu. Nyní prodáváme pozemek, který má zhruba 40 – 50 tisíc za 20 milionů. Zřejmě tady existují dvě cenové mapy. Chápu, že se jedná o jiné místo, ale rozdíl mi připadá poměrně razantní. Nevím, z jakých zdrojů čerpal.
  Nyní k mé otázce. Před projednáváním tohoto bodu jsme viděli, že český člověk je chytrý člověk a dokáže si poradit v situaci, kdy se mu úřady snaží nabídnout nějakou slevu za konání určitého chování. Viděli jsme, že předkupní právo se dá elegantně obejít tím, že zřídím zástavu. Hledal jsem ve smlouvě možnost toto neudělat, resp. aby se nabyvatel nezachoval stejně jako nabyvatel sociálního bytu. Našel jsem tady odstavec, který říká, že kupující k tomu nesmí zřídit zástavní právo. Pak jsem si ale říkal, jaká bude sankce, když toto přestoupí, když předkupní právo neoznámí, a přesto ho zřídí k pozemku? Ve smlouvě jsem to nenašel. Prosím o vysvětlení, jestli k tomu může dojít. Jaká je sankce za to, že bez souhlasu městské části kupující zřídí zástavní právo? Pak nám nabídne pozemek se zástavou, a my předkupního práva nevyužijeme, protože částka bude dvojnásobná.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje pan kolega Hlaváček.

  P. H l a v á č e k :
  Nebudu se zabývat ani smlouvami, ani lhůtami, ani tím, jestli je to tam tak či onak, chtěl jsem zastupitelům něco říci z historie. Tyto pozemky byly před revolucí v trvalém bezplatném užívání Tělovýchovné jednoty Slavie VŠ Praha. To, co se týká cyklistů, je tam dosud jediný krytý cyklistický ovál v republice. V době, kdy cyklisté žádali městskou část – myslím v r. 2003 nebo 2004 – o smlouvu na 15 let z toho důvodu, že mohli získat 14 mil. Kč na přestavbu haly, protože tam byla 25 let stará nafukovací hala a překryli to pevnou konstrukcí s plachtou, tak dnes je to nedostatečné. Ministerstvo financí nebo Ministerstvo školství požadovalo dlouhodobé smlouvy, aby poskytlo příspěvek. Dnes cyklisté nemohou pořádat mezinárodní soutěže díky tomu, že ovál je krátký a investice do toho jsou dalekosáhlé. Prodej si vysvětluji tím, že jako vlastník areálu budou mít možnost získat jiné finanční prostředky. Navíc za ty roky tam vložili dost peněz. Bývalá tělovýchovná jednota se části tohoto majetku zbavila darem cyklistům, protože spořila v té chvíli 3,5 mil. Kč, což byly jen náklady na vytápění haly a na její udržení ve vzduchu.
  Co se týká tenisu, celé roky jsem kolem toho jednal a snažil se tam situaci řešit. Když tam byl první sportovní klub, byly problémy s bývalou tělovýchovnou jednotou, nebyly na to prostředky. Nebyly na to prostředky, městská část tam vložila v té době kolem milionu korun, zrekonstruovalo se tam sociální zařízení a šatny, aby tam bylo zázemí pro děti. Dnes nastoupil investor, který tam hodlá vložit zhruba 200 mil. Kč. Co je tam vidět dnes, nečekal jsem, že to takovým způsobem zrekonstruuje. Je to dnes odhadováno zhruba na 40 mil. Kč, které do toho byly vloženy. Vlastní tam některé objekty a celý komplex by mohl lépe sloužit, protože stav byl neutěšený a městská část na to nemá. Vlastní tam stavby, do kterých investuje a je to i otázka bezdůvodného obohacení, jakým způsobem vypořádat investice vůči městské části. V případě, že by to městská část získala zpátky, musela by se s vyrovnáním nějakým způsobem vypořádat.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Slovo má pan kolega John.

  P. J o h n :
  Nerozumím filozofii prodeje pozemků, protože to, co bude na tomto světě vždycky cenné, jsou pozemky. Zlato šlo do háje a dluh České republiky bude katastrofální, ekonomika spadne a jediné, co bude, jsou pozemky. Chápu, že se městská část zbavuje budov, ale nechápu, proč by se měla zbavovat něčeho, co za deset let bude mít mnohem větší hodnotu. Navíc podle této smlouvy jakési s. r. o. to uzavře, postaví si tam bůh ví co, a lidé budou říkat, že jak po Jančíkovi zbyly nějaké věci, tak po nás zbude to, že se areál uzavře pro nějakou soukromou firmu. Rozhodovat o tom tak narychlo v této době, nepřemýšlet a nepodívat se, jakou to má hodnotu, co to bude za deset let a vázat to jen na deset let, mi připadá krajně nezodpovědné.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje vystoupení kolegy Homoly.

  P. H o m o l a :
  Došlo ke zrušení předchozí diskuse, proto jsem chtěl uvést, že to, co jsem řekl předtím, platí i pro tuto diskusi. Trvám na tom, aby tam byl závazek zásadně delší, alespoň 25 let pod sankcí odstoupení od smlouvy.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje vystoupení kolegy Herolda.

  P. H e r o l d :
  Řeknu v podstatě totéž. Návrh, který jsme konzultovali s Tomášem Homolou – aby se to projevilo jak v usnesení, tak v bodu 2, to znamená, aby usnesení bylo pregnantně zapracováno do smlouvy, to znamená jak 25 let, tak možnost odstoupení. Návrhovému výboru jsme tento návrh předložili. To je jedna věc.
  K panu kol. Johnovi. Pozemky bezpochyby mají svou hodnotu v případě, že to jsou pozemky stavební, potenciálně stavební či podobné. Pokud bude platit to, že to jsou pozemky na sportoviště, mají velmi diskutabilní hodnotu. Přiznám se, že jsem zaregistroval debatu, která se vedla kolem Pláně dnes, kdy prvotní argumentace našich spoluobčanů, kteří tam nechtěli výstavbu, hovořili o tom, jak cenné to jsou pozemky a k jaké loupeži došlo v rámci toho, že to mohlo být prodáno za tolik a tolik peněz. V tuto chvíli to možná dopadne tak, že časem tyto pozemky budou zaneseny jako park a jejich hodnota bude jen ve starosti o veřejný park. Pozemky jsou hodnotou, ale možná je to s nimi tak, jako v tuto chvíli se zlatem.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje přihláška paní kolegyně Peterkové.

  P. P e t e r k o v á :
  Chtěla jsem doplnit svůj předcházející příspěvek o to, že jsem myslela více na rozpínavost golfového svazu než tenisového. Omlouvám se, je mi to líto, ale golf tam trpěl značnou rozpínavosti.
  Pozemky se přece dají změnit na stavební pozemky. Tento problém řeší Praha 6, Kladno a leckde jinde. Pozemky byly prodány jako nestavební, a jsou z nich již stavební pozemky a mají s tím značné problémy.
  O toto teritorium se obávám. Myslela jsem, že ho znám lépe. Lid obecný by si nepřál, aby tyto pozemky byly prodány. Děkuji za pozornost.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Prosím přihlášeného kol. Johna.

  P. J o h n :
  Souhlasím s panem kol. Heroldem. Chci upozornit, že největší hodnotou New Yorku je Central Park. Kdyby to New York neměl, tak to není New York. Byty kolem nejsou tak drahé. Největší hodnotou Prahy 5 za deset let bude, že není všechno zastavěné. To, že tam zůstane někde zeleň, bude z této čtvrti dělat čtvrť atraktivní. Přepočítávat to na metry a ceny – ale jinak máte pravdu.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje vystoupení senátora Škalouda.

  P. Š k a l o u d :
  Mám několik poznámek k některým návrhům. Abychom je vyhodnotili, bylo by dobré materiál projednat později nebo jindy, až si to pořádně přečteme.
  Od kol. Vithy padlo, abychom tam dali nějakou podmínku, aby nemohli dát zástavní právo s tím, že by platili nějakou pokutu. V materiálu ale deklarují, že tam zástavní právo bude, že tam budou investovat. Spojení pozemku s budovou bude investory přitahovat, což je do jisté míry pozitivní. Bude to možné právně ošetřit? Přijdou tam investoři a my budeme chtít pozemky zpátky. Pochybuji, že bychom se zbavili možnosti úhrady za jejich investice, i kdyby to bylo ve smlouvě. Lze vůbec takovou smlouvu učinit? Možné to je, ale chtělo by to prodiskutovat do dalšího jednání s právníky.
  Co zbude, jsou pozemky a zvýší se cena. Jestliže vyšší cena je u pozemku, kde je tradičně nějaké sportoviště a nemůže tam být nic jiného, tak zvýšenou cenu asi nijak nevyužijeme. Přece je nevyženeme a nepostavíme tam nějaký hotel. Jsou pochopitelné obavy, aby po 10 – 15 lety najednou se to nezměnilo v něco jiného – s tím souhlasím. Je důležité, jak to udělat technicky a smluvně. Prodloužení délky závazku považuji za rozumné.
  Pokud někomu prodáme pozemek se stavbou, tak záruky, co tam bude, se budou vytvářet dost obtížně. Je to na důvěře a jak ji zajistit, to by měl další materiál nebo jeho nová verze přinést. Děkuji za pozornost.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. S technickou pan kolega Vitha.

  P. V i t h a :
  Se zástavním právem jsem takový problém neměl, myslím, že je ošetřeno ve smlouvě.
  To, co jsem říkal o předkupním právu, dovolím si dát návrhovému výboru v písemné formě.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Následuje přihlášený do rozpravy pan kolega Hlaváček.

  P. H l a v á č e k :
  Chtěl bych doplnit. Je to pozemek SO3, to znamená sloužící sportu a oddychu. Areál se nachází v ochranném pásmu lesa a na kraji přírodního parku. Muselo by dojít ke změně územního plánu, což by byla zvrhlost. Myslím si, že by měla být spíše smlouva s hlavním městem, že se tomu tak nestane.

  P. L a c h n i t :
  Poslední přihlášený je pan kol. Frélich.

  P. F r é l i c h :
  Délka diskuse ukazuje, jak je problematické v tuto hodinu o tom hlasovat. Možná ani není šťastné tady vymýšlet nějaký návrhy, jak smlouvu upravit, aby to bylo hlasovatelné, byť chápeme, proč to předkladatel tak narychlo potřebuje schválit.
  Zaznělo tady, že důvod, proč by to mělo být dnes narychlo schváleno kvůli změně občanského zákoníku, není vlastně tím hlavním důvodem. Můžeme se tomu věnovat příští měsíc na našem zastupitelstvu, a nic se z pohledu vlastníka ani zájemce nemění. To nebylo úplně správné konstatování.
  Chtěl bych doplnit, že si vybavuji r. 2011, kdy stejná společnost žádala na finančním výboru o snížení nájmu. Zdůvodňovali to tím, že pokud jim částka nebude snížena, a dávali to do souvislosti s pronájmy jiných kurtů na Praze 5, nebudou schopni činnost provozovat. Stejná společnost s tím v r. 2011 měla takový problém, a dnes tady máme narychlo schvalovat prodej pozemků? Souhlasím s tím, že jste říkali, že se k tomu můžeme ještě vrátit. Dejme si čas na lepší přípravu podkladu, lépe ho zdůvodnit a návrhy, které tady byly vzneseny, do toho zapracovat.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Pan kolega Šorm.

  P. Š o r m :
  Mám drobnou poznámku. Naváži na kolegu Hlaváčka, který argumentoval tím, že v současné době nemohou investovat, protože jim končí nájemní smlouva. Nebudu hlasovat pro schválení tohoto materiálu, ale doporučuji zvážit druhou variantu, to znamená prodloužení nájemní smlouvy. Proč nám je předkládána jako jediná možná varianta prodej? Spousta z nás je sportovních fandů, chceme sport podporovat, mít tady sportovce, určitě tady uvítáme olympijskou halu, ale proč to musíme stavět jen tak, že to musíme prodat? Zcela tomu nerozumím.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. Přihlásila se kol. Kratochvílová. Udílím závěrečné slovo a tím končím diskusi.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Chtěla bych reagovat na názory, které tady zazněly. Musím se ztotožnit s Lukášem Heroldem, který tady říkal o tom, že pozemek má jinou cenu než stavební pozemek, protože je to především pozemek pro sport. Byla bych ráda, kdyby si všichni uvědomili, že je to pozemek, který je využíván pro sport a rekreaci.
  Další věc, kterou jste nevzali v potaz, že je zatížen takovou nájemní smlouvou, která předpokládala investice. Investice tam nájemce vložil a hodlá další prostředky investovat. Proto žádá o odprodej areálu. To jsem také řekla.
  Občanský zákoník je další podpůrný argument, protože se budou hůře vypořádávat investice z hlediska vztahů, které vzniknou a které jsme tady řešili. Musíme si uvědomit, že pozemek je pro sport a je zatížen nájemní smlouvou.
  Co se týká protinávrhu, že by mohlo být právo využívat to pro sport delší, s tím se ztotožňuji – ten, který je na 25 let od podpisu kupní smlouvy a zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku. Je to už duplicitně v kupní smlouvě, ale tady zaznělo, že by to mělo větší váhu, kdyby to bylo v návrhu usnesení. S tím se ztotožňuji.
  Pokud se týká právní otázky, dala bych slovo panu dr. Havlovi, který by vám to krátce vysvětlil.
  Než to učiním, zaznělo tady snížení nájmu. Domnívám se, že to byl předchůdce, který žádal, byl to původní nájemce. Dívám se na pana Haluzu, jestli je to tak. Je to tak.
  Prosím pana dr. Havla.

  P. H a v e l :
  Chtěl jsem legislativně technicky upřesnit otázku, kterou tady nastolil pan Ing. Vitha s možností předkupního práva jako nějaké ochrany. Na smlouvě jsme dost pracovali a navíc nám základní vzor připravovala advokátní kancelář Ve smlouvě je stanoveno, že pokud kupující bude užívat pozemky v rozporu s účelem smlouvy nebo v rozporu s územním plánem, přičemž účelem smlouvy je provozování sportovního areálu po stanovenou dobu, městská část může od smlouvy odstoupit. Ve chvíli, kdy od smlouvy odstoupíme, smlouva se stane neplatnou od počátku. Znamená to, že vrátíme finanční prostředky, které jsme obdrželi a budou nám vráceny pozemky. Myslím, že je to elegantnější právní cesta než nějaké předkupní právo. Ve chvíli, kdy bychom měli předkupní právo, museli bychom řešit, kolik tam bylo nainvestováno apod. V okamžiku, kdyby tam po stanovenou dobu nebyl sportovní areál, máme garanci vrácení pozemku za tu cenu, kterou jsme dostali.

  P. L a c h n i t :
  Kolega Šorm s technickou.

  P. Š o r m :
  Prosím odpověď na mou otázku, jakým způsobem zabráníme tomu, že dojde ke stejnému nebo podobnému případu, jako jsme řešili u bytu.
  Ve smlouvě nečtu žádnou sankci – možnost odstoupení od smlouvy v okamžiku, kdy neoprávněně kupující zatíží pozemek.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Domnívám se, že to bylo vysvětleno, ale požádám ještě pana dr. Havla, aby to zopakoval a vysvětlil, co je odstoupení od smlouvy.

  P. H a v e l :
  Je to trochu jiná otázka. Zástavnímu právu zabránit nemůžeme, protože pozemek prodáváme, což znamená, že vlastník s ním může nějakým způsobem nakládat. Do budoucna mu nemůžeme zabránit, aby ho zastavil, můžeme mu zabránit v tom, aby tam provozoval něco jiného než sportovní areál. V tom okamžiku by smlouva byla od počátku neplatná a tím by byla neplatná i zástava, protože by se právní stav vrátil k datu uzavření smlouvy.

  P. L a c h n i t :
  Kolegyně Kratochvílová jako předkladatel v rámci závěrečného slova.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Závěrečného slova se vzdávám.

  P. L a c h n i t :
  Kolegyně Vávrová s technickou.

  P. V á v r o v á :
  Nejsem právník, proto prosím ještě vysvětlit, jak by to bylo s bezdůvodným obohacením, kdybychom dostali zpátky pozemky a byly tam stavby nebo úpravy, které byly zhodnoceny? Stejně bychom je museli vyplatit.

  P. H a v e l :
  Bezdůvodné obohacení by se započítalo vůči užívání pozemku. Je to obousečné. Řešíme to i ve vztahu k jiným nemovitostem. Základní premisa je, že cena by nemohla být navýšena na základě tržní ceny. Právní vztah by se vrátil k datu uzavření smlouvy.
  Pokud se týká vložených investic, bylo by nutné je započítat vůči tomu, že kupující pozemky nějakou dobu užíval a užíval také nějaké výnosy pozemků. Byla by to otázka řešení dalších věcí.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Kolegyně Kratochvílová nechce nic dodat. V tuto chvíli předávám slovo návrhovému výboru.

  P. N a j m o n :
  Máme tady dva návrhy. Jedním je návrh pana kolegy Vithy, který zní:
  Doplnit bod číslo 2.1., který zní takto: do kupní a zástavní smlouva doplnit článek o předkupním právu MČ Praha 5. V případě, že kupující se rozhodne předmětnou nemovitost prodat, nabídne ji jako prvnímu zájemci MČ Praha 5, a to za cenu, kterou za nemovitost při jejím nabytí zaplatil, povýšenou o případné zhodnocení a poníženou o případné znehodnocení, případně za cenu, na které se spolu dohodnou.

  P. L a c h n i t :
  Paní předkladatelka se ztotožňuje?
  (P. Kratochvílová: Neztotožňuji.)
  Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Pro 1, proti 7, zdrželo se 12, nehlasovalo 18. Návrh nebyl schválen.
  Prosím o další.

  P. N a j m o n :
  Máme zde společný návrh pana kolegy Herolda a Homoly, který zní takto:
  ZMČ Praha 5
  I. schvaluje
  1. prodej budovy č. p. 1202 se zastavěným pozemkem parc. č. 1863/17 a pozemků parc. č. 1863/9, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1863/21, 1863/22, 1863/23 za kupní cenu 21600 tis. Kč s tím, že tato cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem, a to rozdílem obvyklé ceny předmětných nemovitostí a ocenění míry vlivu technického zhodnocení provedeného nájemcem na tržní hodnotu budovy č. p. 1202, společnosti Lalasa s. r. o., se sídlem Nad Hliníkem 1202, IČO 27367312, s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let od podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  Dále je navržena změna bodu 2: základní znění kupní smlouvy, která je přílohou materiálu včetně zpracování podmínek ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení, to je s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let po podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Prosím paní předkladatelku.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  S tímto se ztotoňuji.

  P. L a c h n i t :
  Dávám hlasovat o tomto návrhu.

  P. H e r o l d:
  Hlásím se s technickou. Jestliže se s tím předkladatelka ztotožňuje, není to pozměňovací návrh, hlasujeme o celém usnesení v tomto znění.

  P. L a c h n i t :
  Prosím znovu návrhový výbor.

  P. N a j m o n :
  V tuto chvíli hlasujeme o návrhu, který jsem přečetl a s kterým se ztotožňuje paní předkladatelka.

  P. L a c h n i t :
  Návrh musí být komplexní, včetně změny. Prosím ještě o přečtení, aby nedošlo k omylu.
  S technickou – pan starosta.

  P. Z e l e n ý :
  Jestliže se paní předkladatelka ztotožnila, automaticky se tento pozměňovací návrh přepsal do původního. Hlasuje se o původním návrhu včetně zapracování pozměňovacího návrhu pana Herolda, s kterým se předkladatelka ztotožnila. Jinak tam chybí ukládací část a všechny ostatní věci.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Ještě technická pana kolegy Frélicha.

  P. F r é l i c h :
  Pokud změníme znění usnesení, zvýšíme počet let, chci se zeptat, jestli s tím současně nebude jiná cena? Vycházelo se z toho, že to bude na 10 let. Nedojde k jinému ocenění, když dojde k navýšení počtu let?

  P. L a c h n i t :
  Toto není technická, ale věcná a měla se projevit v diskusi. Diskuse byla ukončena. Nebráním paní předkladatelce odpovědět, protože to je důležitá otázka.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Pan dr. Havel odpoví.

  P. H a v e l :
  Zastupitelstvo to schvaluje ve smyslu pozměňovacího návrhu. Cena zůstává, pouze se prodlužuje doba. Partner to třeba nemusí akceptovat, ale to už je jiný příběh.

  P. N a j m o n :
  Přečtu usnesení ještě jednou:
  ZMČ Praha 5
  I. schvaluje
  1. prodej budovy č. p. 1202 se zastavěným pozemkem parc. č. 1863/17 a pozemků parc. č. 1863/9, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1863/21, 1963/22, 1863/23 za kupní cenu 21 mil. 600 Kč s tím, že tato cena byla stanovena v souladu se znaleckým posudkem, a to rozdílem obvyklé ceny předmětných nemovitostí a ocenění míry vlivu technického zhodnocení provedeného nájemcem na tržní hodnotu budovy č. p. 1202, společnosti Lalasa, s. r o., se sídlem Nad Hliníkem 1202/2, IČO 27367312, s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let od podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  Bod I.2. se mění takto:
  Základní znění kupní smlouvy, která je přílohou materiálu, včetně zapracování podmínek ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let po podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  Ukládací část tohoto materiálu zůstává.

  P. L a c h n i t :
  S technickou poznámkou kol. Macek.

  P. M a c e k :
  Chci se zeptat: kupní cena je 21 mil. 600 Kč, nebo 21600 tis. Kč? Čteno bylo 600 Kč, v materiálu je 600 tisíc.

  P. N a j m o n :
  Je to 21600 tis. Kč, jak je to v materiálu.

  P. L a c h n i t :
  Dávám hlasovat o návrhu, jak byl přečten. Pro 25, proti 6, zdrželi se 4, nehlasovali 3. Usnesení bylo schváleno.
  Následuje materiál číslo 40. Předkladatelka dr. Naděžda Kratochvílová. Jedná se o prodej pozemků v tomto materiálu vyjmenovaných nájemci Sportovního areálu Nad Hliníkem. V tomto případě kupujícím má být Český svaz cyklistiky. Předávám slovo paní kol. Kratochvílové.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Ještě jednou zopakuji. Předkládám zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků, které jsou zde uvedeny, o celkové výměře 13147 m2, Českému svazu cyklistiky za cenu dle znaleckého posudku 30 mil. Kč ve čtyřech splátkách s úhradou poslední splátky nejpozději do 31. 3. 2017 za podmínky využití pozemků pro sport a rekreaci do r. 2023.
  Pod bodem 2. schvalujeme znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu.
  Budete-li souhlasit, vzhledem k tomu, že jsem to zde již říkala a vzhledem k hodině, která je, bych to znovu neopakovala. Přistoupili bychom k dotazům, které budeme odpovídat. Děkuji.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji paní předkladatelce. Otevírám diskusi. Prvním přihlášeným je kolega Homola.

  P. H o m o l a :
  Platí to, co jsem řekl ve zrušené diskusi: včetně úroků, které požadujeme, aby byly zapracovány do smlouvy, s ohledem na to, že je tam odklad splácení kupní ceny do r. 2017. Definoval jsem to v návrhu, který jsem předložil návrhovému výboru.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Do diskuse se přihlásil kolega Šesták.

  P. Š e s t á k :
  Chtěl bych tento materiál podpořit, protože jsem jako radní zodpovědný za sport několikrát s cyklisty také jednal. Postaví halu takovým způsobem, aby to mohlo být do olympijských parametrů a mohli plnohodnotně závodit. Veřejný zájem tady je. Nevím, jestli kol. Homola na návrhu trvá, ale pro organizaci to bude finančně náročná záležitost, abychom jim tím nezkomplikovali možnost to zrealizovat.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Přihlášen je kolega Macek.

  P. M a c e k :
  Konstatuji, že stávající koalice používá osvědčené metody Jančíkovy koalice. Nějak si s tím poraďte.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Pan kol. Homola.

  P. H o m o l a :
  Musím na tom trvat, kdybychom tam nedali úrok, neprodávali bychom to za 30, ale za méně. Částka bude devalvovaná na základě inflace, která je v tomto státě na úrovni cca 1 %, a druhá věc je, že městská část peníze fakticky půjčuje.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Pan kolega Vejmelka.

  P. V e j m e l k a :
  K předchozímu materiálu jsem se nevyjadřoval, protože jsem cítil určitou koaliční loajalitu, ale teď to musím říct. Projednávání toho, že to dnes projednala mimořádná rada a pak to jde sem na stůl, prodej tolika milionového majetku, je to naprostá nehoráznost. Upřímně se divím předsedovi kontrolního výboru, že toto podporuje.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného. Pokud má někdo pozměňovací návrhy, ve smyslu jednacího řádu musí být předneseny ústně a předány návrhovému výboru písemně.
  Kolega Herold.

  P. H e r o l d :
  Začátek usnesení zůstává stejný, je to podobná logika jako v minulém materiálu. Poté, co je napsáno „poslední splátky nejpozději do 31. 3. 2017 s podmínkou“ – text pokračuje – úhrady úroků z odložených splátek kupní ceny ve výši 4,8 % p. a. do zaplacení a s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let od podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  Bod číslo 2 se mění: základní znění kupní smlouvy, která je přílohou materiálu, včetně zapracování podmínek ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení, to je podmínky úhrady úroků z odložených splátek kupní ceny ve výši 4,8 % p. a. do zaplacení a s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let od podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  Bod II. ukládá zůstává.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Prosím odevzdat písemně. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. Uděluji závěrečné slovo paní kolegyni Kratochvílové a tím končím diskusi.

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Myslím, že tady bylo vše řečeno, je to podobný prodej sportovního areálu jako ten předcházející. Opakovala bych se.
  S pozměňovacím návrhem se ztotožňuji.

  P. L a c h n i t :
  Předávám slovo návrhovému výboru.

  P. N a j m o n :
  Máme doplněný materiál, s kterým se paní předkladatelka ztotožňuje. Přečtu ho ve znění, s kterým se paní kol. Kratochvílová ztotožňuje.
  ZMČ Praha 5
  I. Schvaluje
  1. prodej pozemků parc. č. 1863/10, 1863/12, 1863/13, 1863/14, 1863/15, 1863/16, 1863/31, 1863/32, 1963/33, 1863/35, k. ú. Košíře, o celkové výměře 13147 m2 Českému svazu cyklistiky, IČO 49626281, se sídlem Praha 5, Košíře, Nad Hliníkem 1186/4, za cenu dle znaleckého posudku celkem 30 mil. Kč ve 4 splátkách s úhradou poslední splátky nejpozději do 31. 3. 2017 s podmínkou úhrady úroků z odložených splátek kupní ceny ve výši 4,8 % za rok do zaplacení a s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let od podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  I.2. Základní znění kupní smlouvy, která je přílohou materiálu včetně zapracování podmínek ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení, to je s podmínkou úhrady úroků z odložených splátek kupní ceny ve výši 4,8 % za rok do zaplacení a s podmínkou zachování využití převáděných pozemků ke sportu a rekreaci minimálně po dobu 25 let od podpisu kupní smlouvy včetně zakotvení práva odstoupení od kupní smlouvy v případě porušení tohoto závazku.
  Ostatní body materiálu zůstávají v nezměněné podobě.

  P. L a c h n i t :
  Paní předkladatelko, je to text, s kterým se ztotožňujete?

  P. K r a t o c h v í l o v á :
  Ano, s textem se ztotožňuji.

  P. L a c h n i t :
  S technickou kolega Frélich.

  P. F r é l i c h :
  V prvním usnesení myslím, že je to do roku 25 let, v druhém to bylo dobře – po dobu 25 let. Aby to tam bylo stejné.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Technickou nevidím, dávám hlasovat. Pro 25, proti 7, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Usnesení bylo schváleno.
  V tuto chvíli podle programu by měly následovat informace z výborů. Chce někdo podávat informace? Pan kolega.

  P. K o p á č e k :
  Vážení kolegové, s ohledem na pokročilou hodinu bych si vás dovolil upozornit na přílohu materiálů na stůl, kde je stručná příloha o činnosti výboru majetku a privatizace za r. 2013.

  P. L a c h n i t :
  Děkuji. Paní kolegyně Váchová.

  P. V á c h o v á :
  Chtěla bych v tuto pozdní hodinu říci, že informace o činnosti finančního výboru za 2. pololetí letošního roku předložím na příští jednání zastupitelstva.
  Dovolte mi, abych poděkovala všem členům finančního výboru za jejich práci, která se ve 2. pololetí výrazně zlepšila. Zároveň mi dovolte, abych poděkovala všem vedoucím odborů, se kterými jsem ve 2. pololetí velmi intenzivně spolupracovala.

  P. L a c h n i t :
  Další přihlášky nejsou. Následuje bod informace z radnice. Chce někdo něco k tomu říci? Pan tajemník.

  Tajemník p. R a d i l :
  Přeji vám šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví a pohody do nového roku.

  P. L a c h n i t :
  Další přihlášky nejsou. Přecházíme k interpelacím. Tři interpelace předkládá Ing. Velek. Nevíme, jestli je bude nebo nebude číst.

  P. V e l e k :
  Děkuji za slovo. Protože možná dnes padne rekord tohoto zastupitelstva v noční směně, řeknu vám aspoň základní myšlenky těchto tří dotazů. Jsou to evergreeny – transparence orgánů samospráv, docházka apod., druhá se bude týkat kolonie Buďánka. Nedostal jsem odpověď na to, jaká firma zpracovává architektonickou soutěž do 6. ledna, doufám, že to budeme vědět aspoň později. Je tam mnoho dalších dotazů, které se týkaly složení skupiny a dalšího projednávání.
  Třetí téma je něco, co se nám podařilo v kontrolním výboru dát do plánu – transparence projektu e-government a funkce internetového portálu radnice. Domníváme se, že to jsou velké částky a funkce je špatná. Dostanete to pod stromeček.
  Také přeji udržitelné Vánoce.

  P. L a c h n i t :
  Přepokládám, že interpelace jsou v písemné podobě, takže v zákonné lhůtě bude odpovězeno.
  Dvě interpelace má kol. Macek – mám zde poznámku, že nečte.
  Děkuji, tím máme vše vyčerpáno. Rovněž přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.

  P. Z e l e n ý :
  Dámy a pánové, šťastné a veselé a hodně zdraví a pohody v novém roce.

Komentáře nejsou povoleny.