Zahušťování výstavby nad Kavalírkou

Aktualita 22.11.2019: pokračuje kácení stromů v parku pod gymnáziem Kavalírka. Viz fotky v galerii. Stavby v okolí jsou ukázkový příklad toho, že developeři si z územního plánu dělají trhací kalendář. Citujeme z dopisu paní Marie Pospíšilové vedení smíchovské radnice ze dne 14.2.2019 (celý dopis najdete zde): „Pro běžného občana jsou nepřehledné pojmy, jako jsou: platný územní plán, metropolitní plán, změny platného územního plánu, platnost plánu k období … , směrný plán, kódové značky apod., co vlastně platí, proč vůbec u platného plánu dochází ke změnám. Ten (občan), podobně jako já v podstatě dochází k poznání, že územní plán je trhací kalendář, se kterým si různé zájmové skupiny mohou dělat, co potřebují.“ …

V minulých letech byl necitlivě a problematicky zasažen samostatný blok 8 budov, jehož součástí je i nemovitost v našem vlastnictví. Původní 2-3 podlažní zástavba bloku byla ve 4 případech nahrazena objekty více než dvojnásobně převyšující zástavbu původní. Hmota těchto domů zcela změnila charakter a vzhled ulice a znehodnotila bydlení v „pozůstalých“ domech, zejména u bytových ploch v přízemí a 1. patře situovaných do vnitrobloku. Z dříve prosluněného vnitrobloku s okrasnou zelení se stal hluboký, zastíněný, vlhký prostor, kde se daří leda mechům a lišejníkům.

Necitlivá přestavba v tomto bloku domů byla umožněna v důsledku dominového efektu jednoho rozhodnutí o umístění stavby vydaného nesprávným úředním postupem, tak je konstatováno ve výroku Městského soudu v Praze: „Rozsudek č.j. 9A 113/2010 – 40-42 s nabytím právní moci 5. 6. 2014.

Vývoj přestavby bloku 8 domů Musílkova-Tůmova

2004  Rozhodnutí MČ P5 č.j.OUR.Koš.p.553-1002/04-Za-R  o umístění stavby

2005  Magistrát č.j.MHMP/50128/2005/OST/Če   Zrušuje výše uvedené rozhodnutí protože objekt převyšuje okolní zástavbu o 5 nadzemních podlaží a narušuje charakter okolí

2005 MČ P5 Rozhodnutí č.j- OUR.Koš.p.553-742/05-Za-UR  opětovné umístění stejné stavby – následují námitky

2007 Magistrát č.j. S-MHMP 453020/2006/OST   námitky zamítnuty jako nepřípustné, umístění stavby povoleno v původně navržené hmotě (zvláštní obrat v názoru v roce 2005)    –  zažalováno

2010 Mě.soud v Praze – rozsudkem zrušena obě rozhodnutí (z roku 2005 a 2007) pro nepřezkoumatelnost s odůvodněním, že Rozhodnutí o umístění stavby nikdy nenabylo právní moci a následně vydané stavební povolení nebylo vydáno na základě pravomocného rozhodnutí  (stavba ale již byla před dokončením)

2010 Na základě zjištění soudu podány námitky o nichž Magistrát č.j. S-MHMP 480064/2007/OST Če-č.j.412679/2010   rozhoduje zamítnutím námitek   –   zažalováno

2014 Mě.soud v Praze – rozsudkem zrušeno výše uvedené rozhodnutí a konstatuje, že „bylo vydáno v hrubém rozporu se zákonem v několika rovinách“  a zrušil rozhodnutí pro nezákonnost

V průběhu těchto let Stavební úřad Prahy 5 vydával další a další Rozhodnutí o stavbách v tomto bloku domů s odůvodněním že byla “ pravomocně“ umístěna stavba navazující na nově stanovenou výškovou hladinu. Vznikl tak dominový efekt povolováním a realizace staveb v důsledku vydání Rozhodnutí o umístění stavby v hrubém rozporu se zákonem. Tak byla realizována stavba na nároží ulic Musílkova s Nad Kavalírkou na jejichž výšku se odvolává návrh a úprava ÚP ve výškovém koeficientu Ú 1322. Dnes parcela č. 553 o které se ve zprávě zmiňuji neexistuje parcely č.552 a 553 byly sloučeny a parcela je pod č. 552,velmi se za to omlouvám, přišla jsem na to až teď, to

Původní text ze 7.1.2019: Na západ od gymnázia Nad Kavalírkou byla v územním plánu nízká zástavba a pás zeleně. Praha jej postupně, po malých krůčcích svévolně mění. Soud sice uznal, že vysoké stavby do této části ulice Musílkova nepatří, ale pozdě. Domy už stály. Návrh Metropolitního plánu ničí i poslední kusy zde nezbytné souvislé zeleně. Proti tomu se ohrazují nejen místní (viz níže), ale i radnice Prahy 5. Nicméně další vysoký dům dům, o několik pater vyšší než byl původní plán pro dané místo, už je plánován na východní roh u křížení ulic Musílkova a Nad Kavalírkou.

Pás zeleně pod gymnáziem Kavalírka
Zachovat plochu zeleně pod gymnáziem Kavalírka minimálně v rozsahu stávajícího územního plánu. V územním plánu plochu vyznačit jednoznačně jako nestavební blok. (týká se parcel č. 694/1,694/2,694/3,694/4,695/1,695/3,695/4,695/5,695/6, k. ú. 728764 Praha – Košíře). Zdůvodnění, citace z facebookové stránky spolku Cibulka:

Citace z námitky spolku Cibulka k návrhu tzv. metropolitního plánu:
„Lokalita 032 Kavalírka. Návrh metropolitního plánu výrazně rozšiřuje zastavitelné území v této části, výrazně zvyšuje stavební kapacitu, aniž by bral v potaz terénní poměry a urbanistické hodnoty území. Na rozdíl od stávajícího stavu, kdy v lokalitě je možná výstavba drobného rezidenčního charakteru s přísnými a nízkými koeficienty, která navazuje na zeleň městskou a krajinou, návrh metropolitního plánu tuto lokalitu umožňuje intenzivně zastavět s poměrně vágní regulací v celé ploše/včetně městské zeleně/6 podlažní obytnou blokovou zástavbou. Tato změna znamená pro tuto lokalitu zejména:
– Přerušení logického a urbáně kvalitního pásu zeleně,který spojuje území prakticky od ul.Plzeňská /přesněji od ul.Pod Kavalírkou/až po ul.Na Stárce.
– Signifikantní úbytek zeleně zhorší hydro-klimatické poměry v daném území a výrazně zhorší ekologické a hygienické parametry území.
– Přeruší pěší trasu, která byť neudržována je hojně využívána a naopak by měla být podpořena. Její náhrada v metropolitní plánu vzhledem k výškovému profilu je nerealizovatelná.
– 6 podlažní zástavba vzhledem k výškovým poměrům výrazně znehodnotí dálkový pohled v ul.Musílkova,jejíž urbanistická osa je zakončena právě zelení, nad níž je postavena urbanistická dominanta gymnázia.Jiná zeleň v části ul.od křížení s ul.Fabiánova prakticky neexistuje.
– Zastavění této části sníží stávající hodnotu nemovitostí v ul.Musílkova ve prospěch spekulativního nákupu městské zeleně o kterou se majitelé dlouhodobě nestará.
Na základě výše zmíněného žádáme o zachování stávajícího stavu z platného územního plánu hl.m.Prahy a popřípadě posílení významu tohoto zeleného pásu“

Sepsáno podle podkladů od Marie Pospíšilové z Kavalírky

Příspěvek byl publikován v rubrice Galerie, Nezařazené, Stavby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.