Doprava od Buďánek po Pomezí

Kavlírka ze Skalky - z nadhledu se zdá situace v pohodě, cestující ji však vnímají jinak.

Kavalírka ze Skalky – z nadhledu se zdá situace v pohodě, křižovatka je ale velký dopravní a urbanistický problém Prahy.

Sdružení „Za život lidskej“ sbíralo v r. 2013 podpisy pro petici za dopravní studii Cibulek (text je tady). O zadání dopravní studie rozhodla Rada MČP5 na základě Petice občanů v květnu 2014. Doprava na Cibulkách je velmi kontroverzní téma, nemáme patent na rozum, konkrétní řešení dopravy na Cibulkách neznáme, ale věříme, že se podaří najít řešení, které přinese prospěch všem. Než popíšeme nedávné pokroky ve věci dopravní studie, připomeňme si krátce nejčastější mýty a pověry:

1. Radlická Radiála odlehčí Plzeňské. Pan Ivan Růžička, vedoucí odboru dopravy smíchovského úřadu ze zkušenosti odpovídá v tomto smyslu: „pár týdnů možná ano, pak ale bude intenzita stejná a Plzeňská bude opět plně vytížená.“ My si připomeňme ještě tunel Mrázovka. Jsme za něj vesměs rádi, nyní ale je v okolí o několik desítek procent intenzivnější automobilový provoz a Smíchov se „dusí“ víc než v době před Mrázovkou.

2. Na Pomezí stačí vysekat pár keříků a cesta bude obousměrná hned. Nestačí! Široká cesta by byla velmi drahá. Na pomezí je totiž sesuvný svah. Nemusíme chodit daleko, abychom si ukázali, co sesuvný svah znamená. V Českém středohoří také chtěli ministerští plánovači „poručit větru dešti“ a jak to dopadlo máme v čerstvé paměti, viz pořad ČT „Dálnice v háji“ z roku 2013.

3. Cesta na Pomezí bude sloužit jen místním. To je snad ten nejhorší blud. Možná kdyby spojení vedlo pod tratí z Jinonické, tak by spojení skutečně využívali jen místní. Takto bude komunikace Na Pomezí sloužit především jako zkratka, „dálniční přivaděč“ mezi centrem a dálnicí D5 na Plzeň.

4. Zobousměrnění Na Pomezí odlehčí křižovatce na Kavalírce. Z předchozího je jasné, že opak bude pravdou. Kavalírka bude ještě ucpanější. To by Na Pomezí opravdu nesměl jezdit nikdo jiný než místní. Jak to ale zajistit? Ulice Na Pomezí je navíc klíčovou spojnicí v Přírodním parku Košíře-Motol pro chodce a výletníky všech věkových kategorií, rodiny s malými dětmi a kočárky, a dalšími „slabšími“ účastníky dopravy. Jejich provoz musí být vždy upřednostněn, např. širším pruhem cesty než je pruh vyhrazený pro auta.

5. Průjezd na Pomezí je nutný pro požárníky. Hasiči jsou tak blízko, že všude na Cibulkách a na Šmukýřce se dostanou v ultrakrátkém čase i za stávajících podmínek. Ani tento argument pro širokou městskou komunikaci Na Pomezí tedy neobstojí.

Nyní zpět ke studii: Kancelář architekta městské části Praha 5 v září podnikla kroky ke zpracování studie, přičemž návrhy zadání studie vzešlé z odboru dopravy a z občanských sdružení jsou následující:

Návrh zásad dopravní studie Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 5

1) Studie by měla respektovat tři základní výchozí stavy

  • stav umožňující průjezdnost komunikace Na Pomezí a to v jednosměrném nebo obousměrném režimu
  • stav kdy komunikace Na Pomezí je zcela uzavřena
  • stav se změnou současné průsečné křižovatky Musílkova x Plzeňská x Nad Zámečnicí

s tím, že mezi zásadami těchto dopravních stavů by neměla být připuštěna změna organizace dopravy zvyšující dopravní zátěže v ul. Nepomucká a v ul. U Kavalírky.

2) Studie by měla zhodnotit stávající dopravní zatížení v lokalitě Cibulka se zohledněním kvality občanské vybavenosti a dalších potřeb občanů, kdy se jízda vozidel nezužuje pouze na ranní výjezd z oblasti a odpolední návrat vozidel do oblasti.

3) Studie by měla zohlednit, popřípadě rozporovat stávající, již schválené (ale nerealizované) stavební záměry v oblasti a jejich dopad na dopravní obsluhu a propustnost komunikační sítě.

4) Studie by měla navrhnout dopravní a architektonické řešení oblasti s tím, že odbor dopravy klade důraz především na lokalitu křížení ul. Nad Školou, Musílkova x Plzeňská, dále místa u zastávek pražské integrované dopravy a rozšířeného prostoru komunikace V Cibulkách u objektu č.o. 1.

5) Studie musí řešit propustnost křižovatky Plzeňská x Musílkova x Nad Zámečnicí, a to jak v provedení křižovatky průsečné, tak s odsunutím napojení v ul. Nad Zámečnicí ve směru z centra.

6) Studie by měla navrhnout lokální úpravy v ul. V Cibulkách, které přispějí ke zklidnění provozu na této komunikaci.

7) Studie by měla též zohlednit charakter komunikací napojených na ul. V Cibulkách a dalších tj. např. ul. Na Sklonku, V Stráni apod.

8) Studie by se v neposlední řadě měla též zabývat úpravou dopravního prostoru před základními i mateřskými školami a dalšími zařízeními pro děti a mládež.

Návrh zásad dopravní (v případě rozhodnutí zadavatele i architektonické) studie lokality Cibulka zaslal Ivan Růžička, vedoucí odboru dopravy ÚMČ P5, v červnu 2014 panu Ing. Marešovi z Kanceláře architekta městské části Praha 5 k dalšímu rozpracování a zástupcům občanskému sdružení k posouzení a doplnění.

Připomínky některých místních sdružení a spolků k zadání Dopravní studie

1/ O zadání DS rozhodla Rada MČP5 na základě Petice občanů ze dne 28.5.2014. Musí tedy primárně obsahovat požadavky v ní uvedené.

2/ Úvahy, jakým způsobem bude dopravně využívána ulice Na Pomezí, nechť vycházejí

  • ze stále platného rozhodnutí Obvodního soudu Praha 1, 20C 114/97
  • stávajícího stavu: (provozování jednosměrného provozu v rozporu s uvedeným rozhodnutím a následná penalizace MHMP, tč.200000Kč/rok). Za 6 roků MHMP rozhodnutí OS nezvrátil, ale může kdykoli (např. po podzimních volbách nová reprezentace) přestat platit pokuty a v důsledku komunikaci zcela uzavřít.

Obousměrný provoz v ul. Na Pomezí je nereálný, není vhodné o něm uvažovat z hlediska navrhované DS (pokud by existovala jakákoliv další dvousměrná komunikace z lokality Cibulka-Šmukýřka(tunel,most) je DS zbytečná) a navíc v důsledku by totiž efekt byl obrácený, přetížená doprava z Jinonic do Košíř by směřovala touto oblastí a zvýšila stávající dopravní zatížení.

Výchozí stavy DS upravit takto:

a/ stávající stav

b/ + uzavřená ul. Na Pomezí

c/ ad b/ + nově postaveno 1000 bytů

d/ stav který zohlední revitalizaci osady Buďánka a případnou změnu současné průsečné křižovatky Musílkova x Plzeňská x Nad Zámečnicí

Další připomínky:

Uvažovaná masivní zástavba má probíhat především v horních partiích uvažované lokality při ul.Naskové, Na Pomezí (Bydlení Vidoule, Obytný soubor Cibulka A-B-C, Bytové domy Na Pomezí, Nová Cibulka…). Dopravní obslužnost je možná pouze přes stávající zástavbu – 2 varianty:

a/ U Lesíka+V Cibulkách+Píseckého+Pod Školou+Musílkova

b/ Beníškové+Nad Turbovou+Nad Kavalírkou+Musílkova.

Tyto ulice jsou již dnes přetížené, nevyhovují z hlediska profilu, radiusu zatáček, stoupání, šíře vozovky+chodníku.

Studie (body 6-8) uvažuje lokální úpravy pro ul. V Cibulkách a okolí, totéž je nutné pro ul. Nad Kavalírkou, Nad Turbovou (pro tyto 2 ulice požadovala Petice dopravní omezení) a přilehlé komunikace (do ul. Na Stárce výjezd z navrhovaného „Obytného parku Na Stárce“, do ul. Nad Kavalírkou z „Dům pro seniory Nad Kavalírkou,“ školy v ul Beníškové, Nad Kavalírkou + zvýšená pěší komunikace).

Souhlasíme s body 6-8 navrženými I. Růžičkou, zde je připojujeme a doplňujeme:

6) Studie by měla navrhnout lokální úpravy v ul. V Cibulkách, které přispějí ke zklidnění provozu na této komunikaci. Např. zpomalení ostrůvky pro přecházení či vynucenými změnami směru jízdy vymezením betonovými zátarasy (stejně může sloužit střídavé parkování podél cesty, které je populární v Německu).

7) Studie by měla též zohlednit charakter komunikací napojených na ul. V Cibulkách a dalších tj. např. ul. Na Sklonku, V Stráni apod.

8) Studie by se v neposlední řadě měla též zabývat úpravou dopravního prostoru před základními i mateřskými školami a dalšími zařízeními pro děti a mládež, zastávek pražské integrované dopravy a rozšířeného prostoru komunikace V Cibulkách u objektu č.o. 1.

J. B. Šír (o.s. Za život lidskej) a P. Peterka (spolek Cibulka) po konzultaci s dalšími OS z této lokality

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.