Budoucnost vrstevnicové cesty pod Vidoulí a propojka do ulic Naskové a Beníškové

O jaké cesty jde? Červeně je část vrstevnicové, bezbariérové cesty pod skalami Vidoule (je v soukromém vlastnictví a obec ji proto nesmí opravovat). Žlutě je obecní příjezdová komunikace. Růžově pak krátká zkratka s ulicí Naskové, potažmo i Beníškové. Zdroj podkladové mapy: OpenStreetMap.org

Aalto Cibulka je právě dokončovaná stavba 7-mi podlažního bytového domu u severních skal Vidoule v prameništi cibuleckého potoka. Za ní je vrstevnicová cesta, kterou nesmí obec opravovat. Zleva pak je třeba zachovat úzký průchod z Vidoule do ulic Naskové a Beníškové.

Připomínka MČ Praha 5 č. 129/1: Chybí vyznačení prostupnosti do rekreačního území Vidoule. Tato připomínka je zásadní. Odůvodnění: Lokalita přímo sousedí s nezastavitelnou přírodní lokalitou Vidoule a v rámci transformačního a rozvojového území není fixováno propojení z lokality do prostoru Vidoule. Více o připomínkách k Metropolitnímu plánu najdete zde nebo zde.

S dostavbou obytného domu Aalto Cibulka (psali jsme zde) za továrnou Křižík vyvstává akutní potřeba vypořádat vlastnické poměry v okolí stavby, aby byla zaručena opravitelnost cest v parku na Vidouli a prostupnost do parku. Představitelé obce i Magistrátu nás ujišťují, že na to myslí, a že nepřipustí, aby tyto drobné, ale velmi důležité cesty přešly do rukou desítek jednotlivců SVJ nového domu. Pak by již tyto zásadní pěší vztahy byly prakticky nerealizovatelné.

Citujme zde z dopisu spolku Cibulka Ing. Radku Svobodovi, řediteli odboru evidence, správy a využití majetku, Nám. Franze Kafky 1, 11000 Praha 1, Staré Město. Podobný dopis byl zaslán 6.8.2015 na radnici Prahy 5, Ing. Jiřímu Šlachtovi, vedoucímu Odboru majetku a investic

Věc: Podnět občanů Prahy 5 ke směně pozemků a tím k zachování veřejné cesty a prostupnosti území
Obracíme se na Vás s podnětem a s žádostí o podporu našeho podnětu. Naší motivací je snaha zachovat průchodnost území a vyřešit vlastnické vztahy u velmi užívané pěší rekreační cesty v k.ú. Košíře. Cesta je z velké části v majetku hl. m. Prahy, probíhá po lesních pozemcích které jsou ve správě oddělení péče o zeleň, resp. Lesů hl. m. Prahy. Za areálem bývalých závodů ZPA leží bohužel cesta na okrajích pozemků, které dříve náležely ZPA, ale později byly zprivatizovány, tudíž jsou dnes v soukromém vlastnictví. Z těchto důvodu nemůže HMP v tomto úseku cestu opravovat.

V současnosti soukromý vlastník, vzhledem k záměru výstavby bytů v areálu, je nucen odkoupit pozemek (či jeho část) č. parc. 1838/93 o výměře 812 m2 patřící HMP (a pravděpodobně i další dva pozemky) Veřejná cesta je na lesním pozemku 1838/26 patří témuž vlastníkovi. Na tento pozemek č. parc 1838/26 ještě zasahuje hranice PP (přírodní památky) Vidoule, celý leží v jejím 50 metrovém ochranném pásu a probíhá zde lokální biokoridor. Navíc na pozemku vyvěrají dva prameny a hranice spodní vody je zde 0-2m. Vlastník zde tedy nemůže nic postavit.

Cesta z Naskové a Beníškové na Park Vidoule. Aalto Cibulka (stavba vpravo) je již před dokončením. Doufáme, že MČ Praha 5 stihne do kolaudace vyřešit pozemky pro cesty na Vidouli

Dáváme podnět, aby město buď pozemky směnilo, nebo aby případný odprodej pozemku č. parc. 1838/93, který majitel musí ke kolaudaci vlastnit, podmínilo prodejem pozemku 1838/26 městu, resp. hl. m. Praze – vše k.ú. Košíře.

Veřejná cesta, hojně užívaná k vycházkám a umožňující příjemný a jediný bezbariérový přístup do parku Cibulka je v tomto úseku, vzhledem k prameništi, rozbahněna, ale hl. m. Praha nemůže zjednat nápravu ani prameniště upravit, protože není v jejím majetku. Ev. získání grantu na úpravu cesty a prameniště je podmíněno vlastnictvím pozemku.

Vzhledem k tomu, že na konci června vlastník uzavřel dohodu o provedení stavby č.j. SVM/VP/624245/15/hlkas k pozemku č. parc. 1838/93, tudíž případný odkup pozemku ještě nemohl projít Radou hl. města Prahy, je čas věc vyřešit. Záležitost ale poměrně spěchá.
Věříme že tento náš podnět zvážíte a podpoříte. Obracíme se i na Prahu 5 a dáváme jí tento náš podnět na vědomí.

Vzhledem k časové tísni a k dovoleným jsme tento podnět nepodpořili sběrem podpisů občanů, ale naše žádost je natolik ve veřejném zájmu, že ji zaštiťujeme jenom jménem spolku působícího místně na Praze 5 a majícího mj. za cíl zvelebení Cibulek.

….
Poznamenáváme, že odpověď Magistrátu na náš dopis byla kladná, ale dosud se v katastru změna neprojevila. Odpověď měla č. j. MC06 45504/2015 a byla datována dne 21.8. 2015. Dále poznamenáváme, že i když naše první dopisy se týkají konkrétně vrstevnicové cesty, tak důležitá pěší zkratka a spojnice do ulic Naskové a Beníškové byla už tehdy požadavkem obce, jak bylo mnohokrát řečeno na Výborech životního prostředí a územního rozvoje. Písemně je to např. v připomínkách MČ Praha 5 k Metropolitnímu plánu, viz obrázek a citace připomínky č. 129/1 výše.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Park Vidoule, Životní prostředí. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.